Levelet kaptam - közreadom, mert fontos!

HungaryFirst küldte be 2019. 12. 22., v - 17:49 időpontban

Tisztelt Stoffán György úr!

Tegnap kicsit kapkodva írtam Önnek attól tartva,hogy lekapcsolják az oldalt. Nagyon sok nagyszerű írást, gondolatokat olvastam már Öntől. A tiszteletteljes kérdésünk az lenne Öntől - persze, ha Ön is egyet ért velünk - hogy hívja fel Kormányunk figyelmét arra, hogy az a politizálás, amit most az ellenzékkel szemben folytatnak az jóra nem fog vezetni! 2018-ban ismételten 2/3-os többséggel nyerték meg az országgyűlési választásokat a mi - Választók - akaratából, bizalmából. És ez így van jól, de! Azt a csürhepolitizálást, a mindennapos tombolást, káoszt és anarchista ámokfutása, amit az ellenzéki pártok, NGO-k és Soros György hathatós anyagi és egyéb támogatással meg mernek csinálni napról napra, azt már nem lenne szabad tétlenül, úriemberes, gyáva és tutyimutyi politikával kezelni! Különben elég hamar el fog már pattani a húr, mert mi Választók már eddig is sokáig tűrtük, hogy naponta gyalázzák vallásunkat, hitünket, magyarságunkat, értékeinket! Arra hivatkozni pedig - enyhén n szólva is - dőreség, hogy "keresztény alapokon nyugvó politizálás folytat" a Kormány, ugyanis Jézus sem volt toleráns soha, bármennyire is ezt akarják mostanság lenyomni a torkunkon. A tolerancia szó és annak tartalma egy szintén - a XX. században - ultraliberálisok által kitalált dolog, ami mögé bárki, bármilyen okból be tud bújni és ha kell, mint pajzs mögül lövöldözhet a normalitást, erkölcsösséget képviselő és identitástudattal még rendelkező emberekre, Kormányokra!

Visszatérve az ellenzék ánokfutására: azok a politikusok, akik a kisstílű, undorító, Hazánkat támadó politikát külföldön - elsősorban Brüsszelben - csinálják, a jelenleg hatályos jogszabályok szerint a hazaárulás bűntettét követik el! Hogy m iről is van szó ezt bemásolom most ide. Ebben már a lázadás is, mint szintén bűncselekmény is szerepel.

Íme:

Hazaárulás: 144.§. (1) Az a magyar állampolgár, aki abból a célból, hogy a Magyar Köztársaság függetlenségét, területi épségét, vagy alkotmányos rendjét sértse, külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást

a) súlyos hátrányt okozva állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával

c) háború idején

d) külföldi fegyveres erőnek behívásával vagy igénybevételével követik el.

(3) Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt egy évtől öt évig, háború idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A bűncselekmény jogi tárgya a Magyar Köztársaság alkotmányos rendje, függetlensége, területi épsége. Alkotmányos rend alatt értjük az alkotmányt, az alkotmányban foglalt elveket és intézményeket, valamint az azok zavartalan működéséhez fűződő érdeket.

Elkövetési tárgya kettős: egyrészt kapcsolat felvétele, másrészt kapcsolat fenntartása külföldi kormánnyal vagy szervezettel. A kapcsolat felvétele feltételezi, hogy az elkövető a fent nevezett szervvel ténylegesen érintkezésbe kerül. A cselekmény ebben az esetben akkor befejezett, ha a másik fél a közeledést elfogadja. Ez történhet bármilyen módon. Kapcsolat fenntartása esetében már a két fél közti együttműködés a lényeg. A bűncselekmény elköve téséhez külföldi kormány vagy szervezet megléte szükségeltetik.

Akkor tekinthető a bűncselekmény befejezettnek, amint az elkövető a külföldi kormány megbízottjával vagy a külföldi szervezet képviselőjével kapcsolatba kerül. Kísérlete elképzelhető.

A bűncselekmény alanya tettesként csak magyar állampolgár lehet, vagy kettős állampolgár. Hontalan állampolgár egyáltalán nem követheti el. Felbujtó vagy bűnsegéd azonban bárki lehet.

Fontos a célzat fennállása. Az elkövető azért kell, hogy létesítsen vagy tartson fenn kapcsolatot, hogy ezzel sértse a Magyar Köztársaság függetlenségét, alkotmányos rendjét vagy területi épségét. Ily módon csak egyenes szándékkal követhető el: az elkövetőnek tisztában kell lennie tettével, és annak eredményét kívánja. Motívuma sokféle l ehet: bosszúvágy, sértettség, netalán a fennálló rendszerrel szembeni ellenérzet.

Minősítő körülmények:

Súlyos hátrányt okozva: itt az államnak okozott súlyos hátrányt kell érteni. Állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával: ez lehet saját vagy más személy szolgálatának a felhasználása. Háború idején: rendkívüli állapot, valamint az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények miatt elrendelt szükségállapot. Külföldi fegyveres erő: külföldi kormány fegyveres testülete, zsoldosok stb.

Lázadás:

145.§. Az a magyar állampolgár, aki állami szolgálatával vagy hivatalos megbízatásával visszaélve külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, és ezzel a Magyar Köztársaság függetlenségét, területi épségét vagy alkotmányos rendjét veszélyezteti, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig, háború idején öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

Eltérések a hazaáruláshoz képest

Elkövetési magatartás: az elkövető az általa jogszerűen gyakorolt állami szolgálatával vagy megbízatásával élt vissza, amikor a külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel. Ellentétben a hazaárulással, a hűtlenség egy materiális deliktum, vagyis a veszélyeztetésnek közvetlenül fennállónak kell lennie.

Alany: csak olyan magyar állampolgár, akinek állami szolgálatából vagy hivatalos megbízatásából van lehetősége külföldi kormánnyal vagy szervezettel ka pcsolatot felvenni vagy fenntartani.

A bűncselekmény nem követel meg speciális célt az elkövetőtől, tehát eshetőleges szándékkal is elkövethető.

 

Azt hiszem tehát, hogy ehhez magyarázat különösebben nem kell! Kormányunknak 2/3 áll rendelkezésére, a bűncselekmény elkövetésére is van megfelelő bizonyíték az ellenzéki politikusok ellen, hiszen - szinte kivétel nélkül - mindig Hazánk ellen szavaznak, s mocskolják be. El kellene végre kezdeni e törvény betartatását is és szigorúan felelősségre vonni azon politikusokat, akik ezt a bűncselekményt megvalósítják! Ha kell, a Titkisszolgálatot és a belső elhárítást is bevetni ellenük! És a Budapesten randalírozók ellen is fel kéne már lépni végre teljes határozottsággal!

Ehhez kérjük most az Ön segítségét is, mert úgy gondolom, hogy Önre talán jobban hallgatnak és egy ismertebb személy, mint közülünk bárki.

Tisztelettel kívánunk áldott Karácsonyt és jó egészséget Önnek!

Új hozzászólás