Nagyszőlősön, a katholikus templom mellett egy történelmi rejtelmeket takaró üreget találtak

Orémus Kálmán írta 2020. 10. 14., sze - 13:37 időpontban

(Megjelent: Új Közlöny, 1929.06.25.)

 

Ideérkezett jelentések szerint, Nagyszőlősön, az ottani róm. kath. templom közelében, egy ősrégi sírt fedeztek fel a játszadozó gyermekek. Az eddigi megállapítások szerint, a boltozott üregű tömegsír többszáz éves lehet, de hogy kiknek csontjai porladnak benne, ma még nem tudni, s erre a kérdésre csak a meginduló tudományos kutatás adhat választ. Az ősi tömegsír felfedezésének körülményeire vonatkozólag a következőket tudtuk meg:

Nagyszőlős közelében az úgynevezett Feketehegyen egy régi várszerű épület van, amely most a ferencesrendi barátok kolostorául szolgál. A környéken régóta különféle mendemondák keringenek arról, hogy a kolostorból a föld alatt titkos út vezeti Nagyszőlősre, az alagút állítólagos bejáratát ismerik is, azonban még senki sem merészkedett néhány méternél messzebb hatolni benne. Arról is sok szó esett már, hogy az alagút belsejében, egy rejtett üregben töméntelen kincs van befalazva, ezt látszik bizonyítani az is, hogy az alagút bejáratánál már több ízben találtak régi ezüst és arany pénzdarabokat.

A másik verzió szerint — s a most történt felfedezés is emellett szól — a várkastély néhai urai abból a célból építették a titkos földalatti folyosót, hogy veszély esetén azon át menekülhessenek. A titkos folyosó egyik ága а XV. században épült róm kath. templom alatt vezet el, s a jelek szerint ezt az ágát fedezték fel a véletlen folytán. A boltozatos üreg tömegsír képét mutatja, emberi csontok porladnak benne, nem úgy, mintha rendesen eltemették volna a halottakat: a csontvázak kusza összevisszaságban hevernek egymáson, a koponyacsontok közül néhány messze a törzstől, mintha erőszakkal távolították volna el azokat.

Az a feltevés -- s egyedül ez látszik elfogadhatónak --,  hogy valamikor, ki tudja hány száz évvel ezelőtt, ellenség foglalta el a várkastélyt, melynek népe kénytelen volt az alagúton át menekülni. A győztes sereg úgy látszik felfedezte az alagutat s utána eredt a menekülőknek. Véres harcra kerülhetett a sor s bizony néhány száz ember az alagútban lelte halálát. Lehet, hogy a győzőknek is menekülni kellett, ezért maradtak a halottak az alagútban eltemetetlenül. Talán mindenki elpusztult, aki a titkos folyosóról tudott, ezzel magyarázható, hogy mindezideig homályban maradt az alagút titka.

Néhány nappal ezelőtt, a nagyszőlősi róm. kath. templom közelében gyermekek játszadoztak s játék közben az egyik gyerek egy fadarabot akart a földbe verni. Eleinte nehezen ment, később azonban a fadarab egy ütésre alásüllyedt s eltűnt a földben.

A gyerekek kíváncsiságból felvájták azon a helyen a földet s nem kis meglepetéssel látták, hogy ott egy üreg szája van. Kiáltozásukra több felnőtt is odasietett s az üreg nyílását kiszélesítették. Nehezen haladt a munka, mert az üregből szinte elviselhetetlen bűz áradt ki. Amikor végre sikerült az üreget fedő kőboltozatot kibontani, ijedtséggel elegyes csodálkozással látták, hogy az emberi csontokkal van tele. Nyomban értesítették a hatóságokat, mire bizottság szállt ki a lelet színhelyére. Akadtak bátor emberek, akik az üregbe leereszkedtek. Elmondották, hogy ott töméntelen csontváz van. Csak néhány pillanatig maradhattak lenn a fojtogató gázok miatt, így nem nézhettek jól körül, de azért azt látták, hogy az üreg folytatása egy hatalmas vasajtóval van elzárva. A vasajtó elé óriási szikladarabok vannak hengerítve, így még gondolni sem lehetett a felnyitására, ezért sejteni sem lehet, hogy mi van mögötte.

A hatóságok intézkedésére, a tudományos vizsgálat megejtéséig, a rejtelmeket takaró üreg nyílását befalazták.

 

A borítóképen Nagyszőlős látképe

Új hozzászólás