Bognár Ferenc: Kulturális gyökereink, avagy a X. sz.-i Géza név ókori Jász bölcsője

Rechnitz küldte be 2018. 11. 20., k - 16:11 időpontban

Kulturális gyökereink, avagy a X. sz.-i Géza név ókori Jász bölcsője

Tisztelgés a néhai Horvát István emléke előtt

Minden név hajdan beszédes szókép volt. ,,Herodot azt mondja, hogy minden Persa nevek s-be végződnek, s a személyek tulajdonságait jelentők.” (1)

Teljességgel tudománytalan összefüggési láncolat nyomába indulunk, amikor a XIX. sz-i tudós, Horvát István munkásságára hagyatkozunk. Az Országos Széchenyi Könyvtár első ,,őreként” olyan történelmi adatokat bányászott ugyanis elő, melyek miatt az utána szárba szökő finnugor irányzat képviselői, őt, elhallgattatási céllal őrültnek bélyegezték meg. Így hajdani ismeretei máig kimaradtak a vizsgálati körből. Szerencsére Isten malmai őrölnek, körültekintésre késztetve a szemérmes történettudományt. A nemzeti ébredés folyamatához, forrásul ajánlom Horvát István most 2018-ban újra kiadásra került Jászok c. művét. (2)

Ebben ugyanis ókori, középkori meg újkori írók adatai által igazolja, hogy a magyarok jász néptörzsének egyik őshulláma, már az I. sz-ban megtelepedett itt Pannoniában. Sőt, kinyomozta, hogy a középkori, magyarországi jászokat az ókori kánaáni kapcsolat miatt nevezték a királyi okleveleinkben Philistaeusoknak. Bizony váratlan a végkifejlet, miszerint jászaink ősei filiszteus néven a kánaáni őskultúra aktív részesei voltak. Számunkra mindez újdonság, holott a középkori írók nagy része tisztában lehetett e ténnyel, ha az okleveleken kívül az első magyar bibliafordítók is jásznak írták, fordították le a kánaáni filiszteusok nevét.

Bognár Ferenc: Kulturális gyökereink, avagy  a X. sz.-i Géza név ókori Jász bölcsője
Mikoviny S. 1731-es Jászság térképének (Mappa Districtus Iazigum et Philisteorum) címkerete

Ilyen nagy ívű - térben és időben is jócskán eltérő - történelmi adatok egybevetése, pillanatnyilag még a tudomány berkein kívül eső próbálkozás. Hatalmi érdekeket sértő volta miatt, beemelését nem is igen erőltetik. Az igazságkeresők számára viszont halovány irányfényt jelent, az i.e. II.sz-ban munkálkodott római Cató - Horvát István által fenntartott - mondandója. Az i.e. II.sz.-i Cato, Töredékeiben - a nálánál is jóval korábbi írókra hivatkozva - említette az özönvíz utáni földi állapotok szkíta kulturális egységességét! (3) Krónikáink szerint mi szkíta-utód nép lévén, a jogos örökös fokozott érdeklődésével kell fordulnunk az emberiség ezen egységes szkíta kulturális alapjai felé. A felszínre kerülő hihetetlen adatokkal kapcsolatban, magam is hitetlenségre bíztatok mindenkit! Hitetlenséget várok el, az egyezések áradatának véletlennel való tudományos megokolása ellen!!!

Térjünk a Géza név eredetére! Géza: régi, de gyakori magyar név. Első ismert viselője nálunk Géza fejedelem volt.

Hangtani változatai: Régi krónikáinkban Geyza, Geisa és Geicha, de máshol Geythsa, Geisce, Geche, Gyesse, Jesse, Yesse, formájú. Pénzein Geuca, VII. Gergely pápánál Geuza, Geusa, a németeknél, lengyeleknél stb. Joas, Jojas, Joitsco, Gouz, Govizo, Gizo, Guizo stb. alakban szerepelt. (4)

(Géza ≈ Győző)

A Géza név, a mai hivatalos álláspont szerint régi török méltóságnévből származik. XIX. sz-i nyelvtudósaink viszont a Győző hangtani változatának tartották. (5) E Győző változat már biztatóbb számunkra archaikus jellegű beszédessége miatt.

(Győző ≈ Jesu)

A Győző/ Győztes jelentésoldal ismeretében felvetődik a kérdés, hogy Géza fejedelmünk nevének YESSE és JESSE  (6) formája talán a szintén győztes jelentésű Jézus név arameus JESSE változatát adja ki? (7) Vajon Géza fejedelmünk, Jézus Urunk nevének egy változatát viselte volna Győző/Győztes értelemben? Vagy véletlen az alaki egyezés?

Alaposabban utánajárva beigazolódik a Géza = Győző = Jesse = Jézus azonossága, hiszen a Jézus névnek hajdan szintén a győztes jelentésoldala domborodott ki. Ugyanis csak mára ment feledésbe, hogy a görög JÉZUS név héber JESHUA alakja, azonos a zsidók győzelmeit megtestesítő JOSHUA (nálunk JOZSUÉ) honszerző vezér nevével! Ezt több régi szál is bizonyítja. (8) A Győző = Jézus = Jozsué nevek azonossága által válik érthetővé, hogy miért Jézus végső Győztességét emeli ki a Bibliai Lexikon is: „bízzatok, mert legyőztem a világot”

(Győző ≈ Jesu ≈ Jisz)

Továbbá, az ősnyelvi közös alapok miatt e jelentéskörbe vonható még magának Izrael/ Jiszroél ország névadójának, Jákob patriarchának Istentől kapott Jiszrael neve is, hiszen ebben is a Győztes jelentés lappang.  (9) Vagyis idáig héber nyelvi közegből látszik jönni a Géza/ Győző név, de a szálak még korábbra nyúlnak!

(Győző ≈ Géza ≈ Ghazi)

Ugyanis, a Győző/ Géza/ Jesse/ Jesus/ Jozsue/ Jiszróél névkör ,,győztes” jelentésoldalának ismeretében, mellé állíthatóak a hangalakra és jelentéstanilag is szinte pontos megfelelőt adó arab GHAZA és GHAZI = győző jelentésű szavak. (10)

Rögzítsük még: az ősi szóképi jellegnek megfelelően, ha két szó között az alaki egyezésen túl a jelentésben csak apró módosulat adódik, (szinonimák) szintén nyelvi rokonságukról beszélhetünk. Itt jön a lényeg! Ez esetben ugyanis az arab GHAZA = magyar GÉZA/ GYŐZŐ mellé állítható még a kánaáni GAZA = Erős (város) neve is!  (11)(Kétségtelen a közös logikai eredet, hiszen a győztes egyben erős is volt.)

Ezáltal Géza/ Győző/ Jesse/ Jesus/ Jozsue/ Jiszróél/ Ghaza/ Gaza nevek eredetszálai a biblikus kor kezdeti szakaszához vezetve, megdöntik a héber származás elméletét. Hiszen a szóban forgó GAZA, az Ábrahám bejövetelekor már a Kánaánban honos, nagy városokkal és a fémgyártás monopóliumával bíró Filiszteus-Gazaeusok (12) egyik erődített városa volt. Vagyis rokonításunkat, a fellelhető nyelvfejlődési kapcsolat és a közös kánaáni kultúrgyökerek is megerősítik. Az átvétel irányát is valószínűsíti, hogy: ..,,Es az Philistéusoc tartományában soc ideig lakéc Ábrahá mint jövevény.” (13)

Bognár Ferenc: Kulturális gyökereink, avagy  a X. sz.-i Géza név ókori Jász bölcsője
Részlet, Ortelius (XVI. sz.): Germania Veteris térképéről

(Jesu ≈ Jász ≈ Gaz) E ponton már körbeérnek a történelmi szálak!

Hiszen a kánaáni (Gazaeus) filiszteusok, a nagy idő különbség ellenére is történeti eredetazonosságban állnak a címben említett Jászokkal! (Annak ellenére, hogy a filiszteusokat sémita, a Jászokat meg iráni, alán származásúnak tartják, nem számolva a korábbi elvándorlási hullámok lehetőségével.) Ókori kánaáni águk miatt lettek a középkori Jászok, királyi okleveleinkben PHILISTAEUS néven említve!!! (14) Továbbá!!! E helyzet fordítottjaként, az első magyar nyelvű Bibliákban a kánaáni filiszteusokat jásznak fordították le!!! (15) Ezt Horvát István után, egy XIX. sz.-i akadémikus is megírta. Egybevethetőségüket támogatja, hogy a JÁSZ névnek is volt a GAZ/ GYASZ változata.

(Jász = íjász)

A szokatlan összefüggések elfogadhatóvá tételére ismét fel kell említenünk, hogy a jászok egy másik korai hulláma már az I. században itt élt a kárpát-medencei Respublica Iasorum-ban. (16) A Jászok ókori felbukkanásának talányához Horvát István ad kulcsot. Tudnunk kell, hogy az archaikus népnevek az etnikai különbözőség helyett életmódbeli sajátosságokat jeleztek. (Beszédesség) Innen tekintve válik lényegessé, hogy a középkori Jászok eredetileg ÍJÁSZOK voltak, vagyis kultikus fegyverükről kapták a nevüket. Ezért nyilasban mérték a földet, és a királynak nyilas jövedelmeket fizettek. Nos, Horvát István az ókori pannóniai Jászokról, és a kánaáni filiszteus-Jászokról is kimutatta az íjról való névadást. Bár a pannoniai IASSI névből ez magyarul is kihallható, de bizonyítékot a név gyökét adó, ÍJ (és hold) jelentésű ógörög IA (ia, io, és ie mind) szó szolgáltat. (17) Íme egy szó, mely magyarul és ógörögül is íjat jelent.

Ezek után elővéve a kánaáni GAZA várost és filiszteus/ Gazaeus lakóit, a kutató esetükben is markáns ÍJÁSZ jellegre talál!!!

Ugyanis a kánaáni GAZA városról fennmaradt, hogy maga a város és a környék, IO holdanya földjének hivatott.  (18) Mivel IO az ógörögben - mint említettük - ÍJ és HOLD jelentésű, ezért Io-ban az íjász népek névadójára ismerhetünk.

Valójában épp e kánaáni GÁZA város filiszteus-jász lakóinak IO (ÍJ+HOLD) Istennője kapcsán jutottunk el az egyik sarkalatos kultúrtörténeti ponthoz! Eszerint az íjfeszítő szkíta-hun népek életmódjuk szerint íjászok/ jászok, eredetüket tekintve viszont ,,holdfajúak” voltak. A hunok eredendő holdfajúságának tényét, távol-keleti leírások igazolják! (19) (Vallási téren az Istenanyák tisztelete korban megelőzte az Atyaistenek kultuszát, így a fellelt helyzet teológiailag és genealógiailag is első helyre utalja az íjász/Jász kultúrát.)

Vagyis mindhárom - kánaáni, pannoniai és hungáriai - jász néptömb is nevében foglalta az íjász jelentést. Ha most félretesszük a modern etnikai-kategóriás gondolkodást, akkor az íjászkaszt ókori fölényéből könnyű belátni, hogy ők biztosították a győzelmeket, és ők jelentették a társadalmak hatalmi ágát, erejét. Nevük e helyzet okán lett beszédes szóképpé, és így jelenthetett a hozott névváltozatok mindegyike, egyaránt Íjászt, Győztest és Erőst is. (20)

Bognár Ferenc: Kulturális gyökereink, avagy  a X. sz.-i Géza név ókori Jász bölcsője
A mai hunutód hunzák zászlaja (hold, íj és hármashalom

(Jesu ≈ Jozsue ≈ Ijasu)

Tovább is tágítva a kutatói horizonton, feltehetőleg az egyetemes szkíta kultúralapok okán adódnak kapcsolódó etiop adatok is. Etiopia által abból az ősi Chus országból kerülnek elő a ,,jász-gyanús” nyelvi maradványok, amely Chus név Nimród révén nem csupán krónikás ősünket jelölte, de már az ókorban szinonimája volt a Hun névnek is. (21)

Nos, az etiop királylistán domináns szerepet visz a régen IYASU/ IJASU, ma JEASSU (22) formában írt királynév.  (23) Ezen Ijasu nevet korunk tudománya a jiszraelita Joshue nevéből eredezteti. Joshue nevéről azonban már kimutattuk a JÁSZ/ ÍJÁSZ/ GYŐZ jelentést.

(Ijasu ≈ íjász) Ezek után jelenthet-e magyar olvasattal íjászt az Ijasu név?

Az egyik nyomós érv az eredet, vagyis Jozsue győztes íjász volta. A másik, Etiópia - már eltűnt - GEEZ őslakosságának és GEEZ ősnyelvének neve, mely ismét csak a jászok felhozott GAZ névváltozatára hajaz. Tovább szűkíti a véletlen körét, hogy e Geez nép főként az etiopiai Tigré vidéken élt, és akkoriban keleten a Tigré épp úgy nyíl-nyilas (azaz íj-íjász) értelmű volt, (24) mint ahogy a Geez népnévvel rokon asszyr GHEESHTA szó is. (25)

Ráadásul az etiop Geez név jelentése ,,vándorló, szabad ember” épp úgy, mint az ókori jász (Jazyx) nép vándor Metanasta ágának, (26) valamint etiop feleset szónak is, melyből a filiszteusok nevét származtatták. (27) Geez = Metanasta (Jazyges) = feleset (filiszteus) = vándorló. (28) Adott tehát egy ókori íjász harcos réteg, mely feltehetően vándorló bérkatonáskodásból élt. Őket hol saját íjász nevükön és annak már felsorolt változataival illették, máskor (megvetetté vált) vándorló életmódjukra célozva, metanasta, filiszteus, geez később turk (29) stb. lettek. Véletlen egybeesések?

Íj.

Nos a valóság frissen kikerekedett arculata azt mondatja, hogy a széles térben használt Ijasu, Joshua, Jeshua, Jézus, Jesse, Géza, Győző, Ghazi és Gaza ősi névváltozatok összetartoznak. Alaki rokonságukon túl jelentésben is közel azonosak, és a történelmi hőskor logikájának megfelelő beszédességgel - az ókori íjász-harcosok győzelmeire utalóan - az általunk Jász formában ismert, vándorló íjász-néptömbökhöz kapcsolhatóak. Bár emlékük jócskán elhalványult, de a hajdani jász-íjászok kulturális-dominanciája okán még a Bibliában is helyet kapott és jelentőséget nyert a győztes íjász népek hatalmi szimbóluma!!!

A vízözön által legyőzött régi, bűnös világ romjain Isten szövetkezett Noéval, és a köztük született (győzelmi) szövetség jelképe az ÍJ lett!!! (1Móz 9,13)

Bár Cató megadta a valós ókori szkíta kulturális alapegységességet, de mi erről már nem tudva, a mai fogalmainkban torzan adjuk vissza a régiek mondandóját. Rossz szóhasználat által kikopott a lényeg, minden félre lett értve, és az utókor tudatában a szövetség jelképeként a szivárvány nyert teret. Holott a szivárvány, csak egyik jelentéktelenebb tartalma az alkalmazott szóképnek! A héber, görög, latin nyelvű Bibliákban a kifejezésére használt héber KESET, görög TOXON és latin ARCUS szavak ugyanis elsősorban Íjat jelentettek. E kultikus jelentőségű íjat, a szivárvány értelem csak eltakarta!!! (30)

Bognár Ferenc: Kulturális gyökereink, avagy  a X. sz.-i Géza név ókori Jász bölcsője
Szűz Mária lábai alatt a hold, körülötte a csillagok

(Géza ≈ Jász/ íjász)

Visszatérve a kiindulópontot jelentő Gézához, győztes íjász voltának kérdését talán véglegesíti, hogy apjának Taksonynak fennmaradt görögös Toxun névváltozata szintén Íjász értelmű.

Összefoglalva a tanulságokat, időben nem is volt olyan mérhetetlenül messze az ősnyelv kora. Hiszen a vizsgált névvariánsok alaki rokonsága mellett, apró módosulatokkal mindnél előkerülnek a gyökérállapot tulajdonságai. Ősiségünket hirdető krónikáink mondandóját tehát nyelvi kapcsolataink is alátámasztják, hiszen a magyar szóváltozatok kiválóan illenek az ősi szavak csokrába.

Bognár Ferenc: Kulturális gyökereink, avagy  a X. sz.-i Géza név ókori Jász bölcsője
Felső kép: Szűz Mária jobbján a nap, balján a Tenger Csillaga, alatta a hold, és a felirat: Szép, mint a Hold
Alsó kép: Márianosztra Szűz Mária már csak a csillag-motivumokat tartotta meg

Az már csak hab a tortán, hogy a görög íróknál az ókori Pannonia Io holdanya földjének mondatott. (31) Vagyis minden összevág, hiszen Boldogasszony anyánk alakján is holdjelleg csillog. Valószínűleg Szent István királyunk ezért ajánlotta fel a kárpát-medencei jogutód Magyarországot a Mennyek Királynőjének, aki eredetileg a csillagos Éganya, az Úrnő volt. Az ő gyermeki aspektusa lehetett a Holdanya, a későbbi Kisasszony, és csak a vallásfejlődés során forrott össze és olvadt össze vele az istenszülő Szűz Mária, örökölve elődje hold és csillag jegyeit. A két alak összevegyítése, a kereszténységnek a pogány vallási tartalmakra való ráépítkezése azt mondatja, hogy az elődvallás talán értékesebb lehetett, mint véljük.

Vagyis ha vallási téren az Istenanyák kora megelőzte az Atyaistenekét, akkor Boldogasszony népeként mi a hagyományok tekintetében is egy szokatlanul ősi vonal töretlen képviselői vagyunk.

 

1 Szerűnnyei: A Persepolisi ékírás, Pest, Tud. Gyűjt. 1838. 66. old.

2 Jászok I. Értekezés a Jászokról, mint Magyar Nyelvű népről és Nyilazókról. Tud.Gyűjt. XIII (1829) és Jászok II. Értekezés a Jászokról, mint Toxotákról, Iónokról, Pannonokról, Pelasgusokról, Paeonokról és Hellenekről. Tud.Gyűjt. XIV (1830)

3 …a földet az árvíz elborította, és Ság Scythiában született újra a halandó Emberi Nemzet. … minden esetre az eredet elsősége a Scytháknak tulajdoníttatik, kik megszaporodván a világ részeire gyarmatokat küldöttek.”…….Cato Töredékek, (Horvát, Jászok II. 1830. 50. §.)

4 Szász Béla: A húnok története – Attila nagykirály (Gede testv. 2013.) Előszavában Bakay Kornél hozza a forrásokat. 

5 Czuczor-Fogarasi: A magyar nyelv szótára, 1862.

6 Az előző az Aventinus Annales Boiorum-ban, az utóbbi a Révai L. szerint Annales Kamenzes-ben.

7 A J és a G hang rokonsága folytán. Lásd Yesterday/Gestern és Jer/Gyere. 

8 3 a) Ógörög-Magyar Szótár: Iésous (Jészousz) = 1) Jézus, 2) Jozsua, … b) Már a korai egyházatyák Jézus előképét látták Józsueban, nem csak nevük azonosságán, de történetük analógiái miatt is. (Biblia, Szent István Társ. 1979, Bevezetés Józsue, a Bírák, Rut, Sám. és a Királyok könyveihez, 217.o.) … c) Továbbá: …,,Előjön pedig gyakran az Iésus név a Sidók között Iosue-ről Fláviusnál. ..…. Nem kell Tudós Férfiak előtt okokkal és Ó-Testamentomi helekből vitatnunk azt, hogy a LXX. (70) Tolmátsok a Görög Szent Írásban Iosuet szinte így Iésusnak nevezik, sem azt, hogy az Iosue, Ieschuha, Iesse, s’ a’ t. (stb) egyet jelentenek…” Horvát István: Jászok II. (Pest 1830.) 39.§.

9 A Jiszróél szó etimológiáját a Biblia adja meg, amikor elbeszéli Jákob pátriárka tusakodását az angyallal, aki így szólt: ,,Nem csak Jákob lesz ezután a te neved, hanem Izráel is, mert küzdöttél az Istennel, és az emberekkel és győzelmes maradtál.” (Zsidó Lex. izraelita címszó) A Bibliában úgy szerepel itt, hogy emberek legyőzője lesz

10 A győztes háborút (ghaza) megvívott hadvezér arab-török kitüntető címe a GHAZI = győztes harcos, (Révai Lex.)

11 Gáza, filiszteus város, - neve jelentése erős, ill. héber Uzzi nevének jelentése: az én erőm.(Keresztény. Bibliai Lex) Nyilván a győztes egyben erős is volt.

12 S. Bizantinus: A philisteusok, Gáza városának GAZAEUS nemzete. ( Jászok II. 20. §.)… Gáza lakosai Josue Könyvében a zsidó kútfők által Azzim, a görög és latin fordításban, valamint Flaviusnál Gazaeus néven hivatnak. (Jászok II. 47. §.)

13 Szent Biblia, (Cároli Gáspár, Hannovia 1608) Moses I. könyve XXI.34.

14 Mo.-on 1681 előtt a törvényekben PHILISTAEUS, az oklevelekben pedig JAS, JASSONES névvel, de néhol váltva, vagy meg egyszerre mindkét formában így, ,,PHILISTAEUS azaz JASONES” szerepeltek. 1681-1751-ig a ,,JAZYGES azaz PHILISTEAUS” és 1751-től végleg eltűnik a Philistaeus nevezet, és marad a JAZYGES alak. Horvát István, Értekezés a Jászokról I. (Pest, 1829. 10.§. újra kiadva 2018)

15 Pl. A XVI századi Debretzeni Magyar Legendárium, Sault és Dávidot is a jászok ellen harcoltatja! Így írt erről Gyárfás István akadémikus: -,,Hogy az ó szövetségben felemlített philistaeusok alatt a jász nemzet értendő, igazolja ezt az is, hogy a bécsi vagy Révai Codexben, mely a legrégibb magyar biblia fordításnak XV-ik század elején készült másolata, valamint a XVI-ik század kezdetén iratott debreczeni magyar legendában a philistaeus név, a magyar szövegben, „jász”-nak van fordítva, …. Jelesen a Révai Codexben többek közt mondatik: - „mikoron azért kibocsátta volna pharaó az népet, nem hozá által őket Úr isten az Yazoknak földén, ki közelben vala”; -„elvesznek a jászoknak maradékai,” – „menjetek nagy Emathba, és szállotok le a jászoknak Gethébe” – „Urnak igéje ti reátok kanaán Jászoknak földö…” Gyárfás István, A jász-kunok története (Kecskemét, 1870) I.k.288.oldalán hivatkozik a Debrecz. legend. könyv. (Toldy F. 1858.) 63 s k. l.-jára

16 Ókori Lex. (Bp. 1902) Iasii címszó,

17 Az ó-görög io, ión, ioi, iá, ió, iós szavak mind íj jelentésűek amit Horvát István a szótári jelentések mellett, Homeros, Hesiodos, Apollonius Rhodius, Theocritus verseiből idézve is hoz.. (Jászok II. 24. §)…. Az Ión (Iwn) népnév pedig az io + on képzőből áll, ami összeolvasva a két O-ból hosszú Ó, (Ómega) lesz, így jön ki az Ión. (Jászok II. 25. §.) …

18 Stephanus Bizantinus: …....Beszélik nékik, hogy a Gázától Aegyptusik fekvő tenger is Ionium Tengernek hivatik: mert Gázának volt Ione neve is. …. Gáza, Phoenitzia városa, most Phalesztináé, a syrusok Azának hívják, hivatott Iónénak is, Ió- tól, aki oda hajózott, és ott maradott. (H.I. Jászok II. 47. §.)

19 A görög Io (hold) és a kínai Jueh (hold) egy jelentésű. A kínaiak holdfajúaknak nevezték (juehti vagy juecsi) azokat a húnokat, akik Kína határvidékéről Perzsia határvidékére költöztek. (Dr. Blaskovich Lajos: Őshaza és Körösi Csoma S. célja, Stádium, 1942. 130. old.)

20 Ez szóképi tulajdonság. Ezért a latin Vacuus szó jelentése is többes,: üres, mentes valamitől, (tehát) szabad.

21 Örmény történetíróknál, lásd. Szongott Kristóf, A magyarok eredete és őslaka, 1906. 15. old.

22 A Révai Lex 1911-ben kiadott 1. kötete Abesszin címszavában közli a modern Jeasszu formát.

23 XIII. sz.-i etiop Kebra Nagaszt kéziratban Ijasu/ Iyasu

24 Tigris = Diglat = (arab) SATT = nyíl. Lásd Dr. Kaulen Ferenc: Asszyria és Babylonia (1891) 8.o. és az Ókori Lex. 

25Benjamin Daniali: Asszyr idők c honlapján, az asszyr életfáról szóló oldalon.  http://www.assyriatimes.com/assyrian/knowledge/the-fascinating-balanced-sacred-assyrian-tree-of-life/3426

26 Lásd Révai Lexikon: Etióp nyelv címszó:A hajdani Axumi birodalomban virágzott, és a vele élő népnek és a nyelvnek neve geez. Axum címszó: Axum környéke a Tigré vidék. Tigris: a folyóról szóló szócikkből derül ki, hogy az asszírok Diglat szavát a perzsák Tiglat ill. Tigré formában használták, és mind nyilast jelentett!

27 Lex. Aethiopico-Latinum (1699. Francofurt) : a Philistaeusok az Aethiopiai Szent Írásban FELESET’EEME, Philistaea pedig FELESET’EME néven jön elő. FELESATE = MIGRATIO, EMIGRATIO,…FELESATA = EXILIUM, ezekből jött a feleset’eeme, valamint a felese’eme. .. a Sidónak nem lévén F betüje, neki a Falasa, vagy Felesata szovat P, vagy PH betűvel kellett kimondani. Így lett a Palasa vagy Phalasa Sidó név, mellyet a felebbi Írók emlegetének,” Horvát I. Rajzolatok 1.36 §.:

28 Itt van még KANDAKE, etiop királynő nevének egybeesése a későbbi jászkunok KÁN/ KENDE főméltóságú címével.

29 (arab)THARAKA = (semita)TARECH, TIRUCH = keleti TARAK-TEREK- és TARASZ-TERESZ = vándor, kivándorló, kiköltöző. (Horvát, Jászok I. 54. §) 

30 A szövetség tárgya, hogy nem lesz többé vízözön. Jele a szivárvány. (A szivárvány héber, görög és latin szavai, mind íjat és ívet is jelentenek.) kaldibiblia.netii.net/1moz/jegyzet2.htm: Mózes I.k. kom. … Szivárvány, A 1Móz 9,13-ban használt szó (keset) nem egyszerűen csak ívet jelent, azonos az íjjal, ezért sokan úgy tekintik ezt a jelképet, hogy Isten, aki a viharban ellenségként lőtt az emberre, most félreteszi íját - ez a szivárvány. (Keresztyén Bibliai Lex.)

31 S. Bysantinus történetíró említette az alsó-pannoniai Moursa-ról, (Eszék) hogy Iónia városa és Adriánus császár építtette. (Horvát, Jászok II. 30. §.)

Új hozzászólás